Vi tilbyr nå bistand til å søke voldsoffererstatning

Stiftelsen Rettferd for taperne utvider sitt tjenestetilbud med å tilby bistand til å søke voldsoffererstatning. Tilbudet er i første rekke et prøveprosjekt som strekker seg ut 2017

Økt pågang av kryssende saker.
Stiftelsen Rettferd for taperne iverksetter en prøveperiode hvor stiftelsen nå også tilbyr å behandle enkeltsaker hvor voldsoffererstatning er en mulighet.

I første rekke vil Stiftelsen Rettferd for taperne bistå enkeltpersoner som har saker som potensielt kvalifiserer både for rettferdsvederlag og voldsoffererstatning.
Det har vist seg å være en økt pågang til Stiftelsen Rettferd for taperne av saker som er sammenfallende med rettferdsvederlag og voldsoffererstatning. Disse sakene ønsker vi i Stiftelsen Rettferd for taperne nå å bistå i.

Ikke i konflikt med stiftelsens formål og vedtekter.
Et viktig punkt for gjennomføringen av en mulig utvidelse av Stiftelsen Rettferd for tapernes tjenesteområde har vært om behandling av saker om voldsoffererstatning er i strid med Stiftelsens vedtekter og formål. Etter å ha gjennomført en grundig utredning med blant annet jurist, er Stiftelsen Rettferd for taperne trygge på at utvidelsen harmoniserer godt både med stiftelsens vedtekter og formål. 

Om Stiftelsens formål sier vedtektene: «Stiftelsens formål er å bidra til at taperne skal få bedret sin livssituasjon. Stiftelsen skal arbeide for at forholdene blir lagt til rette for å forhindre at flere blir tapere.»
Vedtektene åpner således for en eventuell utvidelse av tjenestetilbudet.

God dialog med det offentlige.
Stiftelsen Rettferd for taperne har vært i god dialog både med Kontoret for voldsoffererstatning og Arbeids- og velferdsdirektoratet for klarlegge eventuelle innvendinger til Stiftelsens potensielle arbeid med voldsoffererstatningssaker. Stiftelsens prøveprosjekt med voldsoffererstatningssaker har så langt blitt ansett som positivt. Ekstra bistand under søknadsprosessen vil komme søkerne til gode, og det er dermed ikke noe i veien for at Stiftelsen skal kunne tilby denne tjenesten.

Hva er voldsoffererstatning? 
Voldsoffererstatningsordningen ble først innført som en billighetsordning for å hjelpe de som blir utsatt for voldshandlinger. I lovens forarbeider kommer det til uttrykk at det er statens oppgave å forhindre at voldshandlinger forekommer. Lykkes de ikke med dette, skal felleskapet dekke det tap som skadelidende ikke kan oppnå på annet vis. Målet er at skadelidte holdes økonomisk skadesløs. Særlig gjelder dette når skadevolder ikke har midler til å dekke tapspostene. Man kan her si at staten har påtatt seg et objektivt erstatningsansvar.

Erstatning til voldsofre skal fungere som en subsidiær ordning. Skadelidende skal alltid henvende sitt erstatningskrav til skadevolder først for å få sitt krav oppfylt. Det er først når det er klart at skadevolder ikke har midler tilgjengelig eller av andre grunner ikke kan erstatte tapet at man kan søke om voldsoffererstatning. De tapspostene som dekkes er alle økonomiske tap skadelidte har pådratt seg som følge av voldshandlingen (herunder også fremtidige tap), menerstatning på grunn av medisinsk invaliditet (både fysisk og psykisk) og oppreisning (erstatning for tort og svie).

I sommer la Voldsoffererstatningsutvalget frem en utredning med forslag til ny lov om voldsskadeerstatning. Denne er nå ute til høring, med høringsfrist 1.mars 2017. (Justis- og beredskapsdepartementet har ennå ikke tatt stilling til noen av forslagene).