Vet du hva du har rett på?

Stiftelsen Rettferd logo

Stiftelsen Rettferd logo

Har du noen gang hørt om Rettferdsvederlagsordningen?
I forkant av Brennpunktdokumentaren "En søsters kamp" som ble sendt på NRK i november 2018 og som omhandlet Mona Anita sin kamp for rettferdighet for sine søsken, så gjennomførte vi i Stiftelsen Rettferd en spørreundersøkelse for å sjekke befolkningens generelle kjennskap til offentlige oppreisningsordninger. Spørreundersøkelsen viste at 7% av 1000 respondenter kjenner til rettferdsvederlagsordningen. Ganske elendig, spør du oss...

Med Stortinget i ryggen
Det var flertallet på Stortinget også etter hvert enig i. Ordningen er for lite kjent. Så i november 2020 anmoder Stortinget følgende: «Stortinget ber regjeringen sørge for at Stortingets rettferdsvederlagsordning blir bedre kjent, og bedre informert om, som erstatningsordning.»

Når Stortinget har gitt sin støtte, så regner jo man med at ting ordner seg.

So far, so good!
Så tar vi opp en ny spørreundersøkelse i september 2022, og den viser at 5% av 1000 respondenter nå kjenner til rettferdsvederlagsordningen. Spesielt ille var det at kjennskapen i inntektsgruppen på under 300 000 var kun 3%..... Med andre ord: Fortsatt elendig.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 leser vi følgende: "Talet på innkomne saker har auka med 37 pst. frå 2020 til 507 saker i 2021 og 510 saker i 2022. Auken har truleg samanheng med at Statens Sivilrettsforvaltning (SRF) har sett i verk fleire tiltak for å følgje opp Stortinget sitt oppmodingsvedtak nr. 111, 26. november 2020 om å gjere rettferdsvederlagsordninga betre kjend. ". Dette betyr at de tiltakene SRF har satt i gang for å gjøre rettferdsvederlagsordningen mer kjent og tilgjengelig har fungert. Det er bra! Det skal SRF ha skryt for!

Fortsatt dårlig
I høst tok vi derfor opp en ny spørreundersøkelse. Samme spørsmål. Alt likt med foregående spørreundersøkelser: 6% av 1000 respondenter kjenner til Rettferdsvederlagsordningen. Med andre ord: i beste fall STILLSTAND i den generelle kjennskapen siden Stortinget anmodet regjeringen om å gjøre ordningen bedre kjent og informert om! Det er enkelt og greit for dårlig. 6% generell kjennskap til et offentlig gode og rettighet er svakt. Altfor svakt! Stiftelsen Rettferd mener at det derfor må gjøres mye mer for å gjøre Rettferdsvederlagsordningen mer kjent. Dette fordi vi frykter at det er svært mange mennesker som potensielt kvalifiserer for denne ordningen som går glipp av den som følge av at de ikke kjenner til den.
 
Gjør rettigheter bedre kjent!
Sånn skal det ikke være i et land som er stolte over at befolkningen har gode velferdsordninger. Det hjelper ikke å ha flotte rettigheter og ordninger når helt vanlige folk ikke kjenner til dem! Her må det bedre folkeopplysning til!

I høst er derfor vårt tydelige krav til Regjeringen og Stortinget at anmodningsvedtaket fra 2020 følges bedre opp. Gjør Rettferdsvederlagsordningen mer kjent og tilgjengelig for innbyggerne! Opplys folket! Folk må få vite om hvilke rettigheter de har!
 

(Alle meningsmålinger er gjennomført av Norstat)