Trenger du hjelp med NAV?

"Hjelp med NAV" er en gratis NAV- og kriserådgivningstjeneste for deg som trenger litt ekstra bistand knyttet til NAV og/eller privatøkonomisk rådgivning.

Ta kontakt med oss på post@hjelpmednav.no eller 03142 for å komme i kontakt med en av våre hyggelige og kompetente førstelinjerådgivere.

Mer informasjon på www.hjelpmednav.no 

Prosjektet er økonomisk støttet av Gjensidigestiftelsen og Bank Norwegian, og driftes av Stiftelsen Rettferd.

 

Hva er "Hjelp med NAV"?

"Hjelp med NAV" er en gratis NAV- og kriserådgivningstjeneste for deg som trenger litt ekstra bistand knyttet til NAV og/eller privatøkonomisk rådgivning. Ta kontakt med oss på post@hjelpmednav.no eller 03142 for å komme i kontakt med en av våre hyggelige og kompetente førstelinjerådgivere.

Vi er inne i en ekstraordinær situasjon som rammer hele det norske samfunnet. Allerede har arbeidsledigheten økt til over 10%. 1 av 10 står nå uten ordinært arbeid. Dette kommer i tillegg til alle de som allerede er tilknyttet NAV og andre offentlige tjenester for utsatte personer. Nå er tiden inne hvor de av oss som kan og har mulighet til det bør og skal bidra ekstra innenfor de felt man har evner til og kunnskap om.

Stiftelsen Rettferd (tdl Stiftelsen Rettferd for taperne) har både lang historie og erfaring med å støtte enkeltindivider med en utfordrende og vanskelig historie. Fortrinnsvis har stiftelsen i over 25 år bistått enkeltpersoner og utvalgte grupper med å søke oppreisning fra det offentlige. Dette har gitt oss en tyngde i forhold til å kommunisere med det offentlige – ikke bare på brukernivå, men også på politisk nivå.

På bakgrunn av dette bistår vi nå med et midlertidig prosjekt med uavhengig NAV- og kriserådgivning. I første rekke ønsker vi å bistå enkeltbrukere som har behov for grunnleggende/elementær bistand – for eksempel bistå bruker med å forstå ordlyden på NAV sine hjemmesider.

I andre rekke ønsker vi å kunne yte bistand til brukere som har behov for mer ressurskrevende rådgivning i mer komplekse forhold. Vi har allerede fått på plass juridisk kompetanse inn i prosjektet.

Et prosjekt som dette vil møte personer som står i dyp krise. Dette har Stiftelsen Rettferd allerede god erfaring med å håndtere, basert på de ordinære tjenestene vår stiftelse yter. I tillegg er vi i god dialog med Kirkens SOS om å kanalisere visse henvendelser videre. 

Vår prosjektleder har svært god bakgrunn fra offentlig forvaltning, og har god forståelse for problemstillingene tilknyttet NAV- og kriserådgivning på personlig nivå. Vedkommende har erfaring med personalledelse, samt tung realpolitisk erfaring. 

Prosjektet skal i første rekke være uavhengig fra det offentlige, da vi har erfart at det er et økende behov for rådgiving som ikke har bindinger til for eksempel NAV. Dette fordi visse enkeltpersoner kan komme i en tillitskrise til det offentlige i en slik situasjon Norge nå er i. Vanskelige tider skyver dessverre enkelte grupper raskere ut enn andre grupper. Språkmangler, hull i cv'en og helseutfordringer blir ekstra ulempe når flere skal overleve i trange tider. Her både kan og vil dette prosjektet komme til sin rett. Stiftelsen Rettferd står klar som et supplement til pressede offentlige tjenester, og i tillegg har vi muligheten med riktige ressurser å kunne bistå de mest sårbare i denne situasjonen.

Varigheten av prosjektet er i første rekke planlagt i tre til seks måneder. Samtidig kan prosjektet videreføres i et lengre tidsperspektiv dersom koronakrisen vedvarer over lengre tid.

Hjelp med NAV har latt seg realisere takket være økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen og Bank Norwegian.

 

Hver og en av oss er viktig!

Hjelp med NAV har første måneden vært en suksess. Vi er en gratis uavhengig rådgivningstjeneste etablert av Stiftelsen Rettferd, 4.mai 2020. På en måned viser "Hjelp med NAV" seg å være et verdig og nyttig tilbud. Hvorfor? Det er mennesker som tar kontakt og det å møte de som medmennesker og ikke behandle de som ringer inn som bare et personnummer, syns vi er viktig.

Tiden var inne for å intervju vår fremste rådgiver og jurist, Anders Jensen.

- Det er et stort behov for å kunne gi hjelp og rådgivning. Noen eksempler på råd vi gir er om korona, NAV, pensjon, skatt, utdanning og lånekassen, sier Anders Jensen.

- Urimelighet er et ord jeg har i bakhodet, sier Anders. Ikke nødvendigvis at de blir urimelig behandlet hos for eksempel NAV. Men urimelighet fordi lovverket gjør saker vanskelige og urimelige. Da gir det ekstra mening å vite at vi er en gratis rådgivningstjeneste.

Vi startet opp under koronapandemien, men det er tydelig at også flere henvendelser er spørsmål om NAV og det offentlige. Nordmenn med pågående saker hos ulike instanser, innsatte i norske fengsel, innvandrere og rusmisbrukere er grupper som trenger hjelp selv før pandemien slo inn. Også nordmenn bosatt utenfor EØS - land og innflyttere fra EØS - land har hatt god nytte av Hjelp med NAV. 

Noe annet Anders har lagt merke til er at de som henvender seg ikke er klar over den klagerett de har. En del av jobben går i å motivere til bruk av klagerett. Vi kan blant annet nevne Forvaltningslovens § 31 b, §35 og §42. All omhandler muligheten til å få prøvd sin sak på nytt når man har oversittet den ordinære klagefristen. Sakene vi håndterer tar mye tid, og det at vi er en uavhengig rådgivningspart gjør at vi kan håndtere mange typer saker.

-  Jeg ser at av sakene vi har på uførepensjon er det to type saker som går igjen. Det er unge uføre og klager på tidligere vedtak. For eksempel for innflyttere fra EØS - land med kort trygdetid og lav pensjon.

Andre henvendelser har vært å opplyse opp rettigheter under Lov om sosiale tjenester. Med Anders sin erfaring fra Lov om sosiale tjenester, og økonomisk rådgivning, er gjeldsrådgivning noe vi hjelper med.

- Det sier seg selv at mange av henvendelsene bærer preg av at det er saker som er avgjort tilbake i tid der det fremkommer en form for maktesløshet for å ha kjempet en lang kamp mot lovverket. Med min juridiske bakgrunn har det derfor vært nyttig å kunne gi gratis råd om hvordan de kan angripe sin egen sak, sier Anders.

Tilbakemelding fra de som tar kontakt er overveiende positive. Det er ofte tilbakemelding på at svarene er utfyllende der de er trygge på at Hjelp med NAV har hjulpet de å prøve ut alle «spor» i sin egen sak.

Vi kanaliserer også til rette instans av aktører utenfor NAV - systemet. Så vi hjelper også mange der NAV ikke er del av saken.

"Hjelp med NAV" har så langt vært innom følgende temaer:

Forvaltningsloven § 31b
Forvaltningsloven § 35
Forvaltningsloven § 42
Frivillig forvaltning
Ufør
Arbeidsavklaringspenger/AAP
Kvalifiseringsprogrammet
Skatt
Klage
Vedtak
NAV
Korona
Permittert
Sykemeldt
Dagpenger
Statens lånekasse
Skatteetaten
Gjeldsrådgivning
Sosialhjelp
Vergemål

Ta kontakt, listen med temaer vi behandler kan bli lengre!

 

Stiftelsen Rettferd er en norsk stiftelse som arbeider for samfunnets utsatte, og for deres rettigheter, menneskeverd og for at alle mennesker uansett bakgrunn kan leve et normalisert liv i vårt land.

Hva vi jobber med:

Målsettingen er å hjelpe utsatte enkeltpersoner i samfunnet vårt, og som har vært utsatt for:
- Feilplassering i skolehjem, barnehjem og fosterhjem, manglende inngripen, seksuelle overgrep, mangelfull skolegang og mobbing.

Vi kan hjelpe enkeltindivider med å innhente dokumenter og skrive søknad om rettferdsvederlag / oppreisning fra stat og kommune. Arrangere møter mellom bruker og oss dersom det er nødvendig. Vi bistår også med bistand til å søke voldsoffererstatning.