Skuffet over statsministeren

I dag la statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen frem en lovendring i opplæringsloven om nulltoleranse mot mobbing. Begge snakket varmt om en nullvisjon, og lovfester en nulltolereanse mot mobbing. Stiftelsen Rettferd for taperne er derfor skuffet over at regjeringen Solberg ikke foreslår en lovfestet oppreisningsordning for personer som har opplevd alvorlig mobbing, i endringer av opplæringsloven og friskoleloven – nytt kapittel om skolemiljø.

Stiftelsen rettferd for taperne opplever nå at det er vanskelig å ta statsministerens ønsker om at barn ikke skal mobbes alvorlig, et ønske hun uttalte så sent som i januar i år på Høyres felleskoferanse på Sundvolden hotel. Vi er alle kjent med at mobbing har fått vesentlig oppmerksomhet i inneværende stortingsperiode, og regjeringen skal ha ros for godt fokus på utfordringen med mobbing - spesielt i forhold til forebyggende arbeid. Her stopper også rosen. Det faktum at regjeringen med Høyre i spissen ikke velger å foreslå en lovfestet oppreisningsordning for personer som har opplevd alvorlig mobbing, er et stort nederlag i kampen mot mobbing.

Stiftelsen Rettferd for taperne er av den oppfatning at alvorlig mobbing også må omfattes av en oppreisningsordning. I dag er psykisk alvorlig mobbing mer eller mindre utelatt fra eksisterende og foreslåtte offentlige oppreisningsordninger (ansvarlig departement i parentes):

- I forslag til endringer av opplæringsloven og friskoleloven – nytt kapittel om skolemiljø foreslås det heller ikke en egen lovfestet oppreisningsordning i tråd med Djupedal-utvalgets
innstilling. De endringene departementet foreslår i § 9a-8. er utelukkende språklige. (Kunnskapsdepartementet).

- Rettferdsvederlagsordningen (tidligere kalt billighetserstatningsordningen) sier tydelig at man i utgangspunktet ikke gir rettferdsvederlag for mobbing. Det kan imidlertid gis rettferdsvederlag dersom det offentlige, for eksempel skolen, har bidratt til mobbingen eller har unnlatt å gripe inn der mobbingen var eller burde vært kjent. (Justisdepartementet). Etter det Stiftelsen Rettferd for taperne erfarer innvilges oppreisning etter dette unntaket kun i svært få tilfeller. Dette først og fremst på grunn av at dokumentasjonen på at alvorlig mobbing har skjedd, i de aller fleste tilfeller er særdeles mangelfull/ikke-eksisterende fra skolen sinside. Det legges liten vekt på hva medelever og vedkommende som har opplevd alvorlig mobbing selv sier/dokumenterer.(Justis)

- I tiltakspakken mot mobbing som Kunnskapsministeren la frem i april 2016 var en lovfestet oppreisningsordning i tråd med Djupedal-utvalgets innstilling utelatt. (Kunnskapsdepartementet)

- I regjeringens strategi mot hatefulle ytringer heter det «Personer som utsettes for trakassering i strid med diskrimineringslovgivningen kan kreve oppreisning og erstatning.»
(Barne- og likestillingsdepartementet). 

- I forslag til ny voldsskadeerstatning som ble lagt frem sommeren 2016 vil alvorlig mobbing, i form av verbale krenkelser og utestengelser, falle utenfor ordningen. Mobbing som inneholder elementer av vold, og omfattes av straffebestemmelser i kapittel 25, vil selvfølgelig falle innenfor voldsoffererstatningsloven § 1. (se side 81-82 i NOU 2016: 9).

Personer som har opplevd alvorlig mobbing har dermed i de aller fleste tilfeller kun mulighet til å oppnå erstatning ved å prøve sin sak ved å gå rettens vei. Etter Stiftelsen Rettferd for tapernes oppfatning det gis mulighet for personer som har opplevd alvorlig mobbing å søke oppreisning fremfor å kun gå via domstolene.

 

FOR PRESSEN.