Du er her

Gjennomslag i revidert nasjonalbudsjett

Publisert: 01.06.2015

Stiftelsen Rettferd for taperne er svært glade over å ha fått gjennomslag på vegne av Kysthospitalbarna i revidert nasjonalbudsjett. Vi retter en stor takk til KrF og Hans Olav Syversen spesielt for engasjementet i saken! - Nå ser vi frem til en god dialog med regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet, uttaler generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug.

Fra avtalen mellom Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet:

"Flertallet vil vise til de alvorlige forhold som barn innlagt ved Kysthospitalet i Tromsø på 50-tallet ble utsatt for. Barn med tuberkulose ble i behandlingen lagt i gips og i lange perioder tvunget til å ligge fast i sine senger, og flere har rapportert om svært alvorlig svikt i omsorgen de mottok – ikke bare i den medisinske behandlingen, men også fysisk og psykisk mishandling.
Flertallet viser til i 2005 hadde 49 tidligere pasienter søkt om billighetserstatning for mangelfull eller feil medisinering. 18 søkere fikk innvilget billighetserstatning som varierte fra 50000 til 150000 kroner. Alle andre fikk avslag. Flertallet viser til at det har vært ytret ønske fra enkelte om at det bør etableres en særskilt tilpasning av rettferdsvederlagsordningen for
sanatoriebarna (herunder Kysthospitalbarna) tilsvarende den tilpasningen som ble gjort for barnehjemsbarna (St.meld. 24 (2004-2005)). Flertallet viser til at Justisdepartementet i 2013, under forrige regjering, gjorde en prinsipiell gjennomgang av rettferdsvederlagsordningen i 2013. Det ble der konkludert med at rettferdsvederlagsordningen slik den nå er, bør beholdes og at det ikke
er nødvendig å opprette tilpassede ordninger for særskilte søkergrupper jf. Prop 1 S (2013-2014). Flertallet har sympati for barna ved Kysthospitalet som ble utsatt for grov omsorgssvikt, og ikke har fått noen erstatning. Flertallet erkjenner imidlertid at en særskilt erstatningsordning for denne gruppen kan være problematisk; å etablere særordninger for enkeltgrupper er uheldig, da det gir risiko for forskjellsbehandling, er lite forutsibart og reiser problemer med avgrensninger. Flertallet viser forøvrig til at en samlet helse- og omsorgskomité i Innst. S. nr. 191 (2007-2008) påpekte at ” Slik komiteen ser det, står Billighetsutvalget fritt til også å vurdere anførsler om omsorgssvikt og/eller overgrep.”
Flertallet mener likevel regjeringen bør gjøre en vurdering av spørsmålet som ble behandlet av den forrige regjeringen, jmf. Prop 1 S (2013-14), for å se om de vil støtte seg på de samme vurderinger som der ble gjort.
Flertallet vil også anerkjenne den innsats foreningen Rettferd for taperne har gjort for å skape oppmerksomhet om denne gruppen."

NRK Troms om saken.

Bokmerk og del