Dette er våre satsningsområder for 2021

Stiftelsen Rettferd gjennomførte i dag årets første styremøte. På dette møtet ble følgende vedtatt å være stiftelsens satsningsområdet for 2021:

  • Fortsette løpende arbeid med søknader om rettferdsvederlag fra stat og kommune. Dette er og skal være stiftelsens hovedoppgave.
  • Prosjektene «Hjelp med NAV» og «Hjelp med gjeld» skal videreføres til beste for stiftelsens brukere.
  • Fortsatt jobbe for bedre og mer dekkende offentlige oppreisningsordninger. Det politiske miljøet er delt i dette spørsmålet, og stiftelsen må derfor fortsette sitt påvirkningsarbeid.

Forslag til årsplan for 2021 har ikke vært ikke spesielt lett å føre i pennen. Det kommende året vil bære preg av den pandemien Norge og verden står midt oppe i. Vaksinasjon av befolkningen vil foregå i første halvdel av 2021, og således vil samfunnet være i en slags unntakstilstand frem til pandemien er under kontroll. Dette vil naturligvis også få konsekvenser for stiftelsens aktiviteter. 

Fysiske sammenkomster vil være vanskelig å planlegge i 2021, da det er for stor risiko knyttet til dette. Det skal i henhold til stiftelsens vedtekter gjennomføres et landsmøte i 2021. Dette vil bli gjennomført lørdag 4.september, med de restriksjoner som til en hver tid gjelder. Også økonomiske begrensninger. 

Stiftelsen vil også prioritere følgende:

  • Gjennomføre tiltak for å sikre stiftelsens økonomi. Stiftelsen har hatt samme driftsstøtte fra det offentlige siden 2010, noe som begrenser stiftelsens utviklingsmuligheter. Det er også usikkerhet knyttet til endringer av støtteordningen stiftelsen mottar hoveddelen av driftsstøtten fra.
  • Stiftelsen skal være en synlig aktør i Stortingsvalgkampen. Særlig viktig er velferdsstatens kjerneverdi for befolkningen

Vi ser frem til et spennende 2021!

 

Stiftelsen Rettferd er en norsk stiftelse som arbeider for samfunnets utsatte, og for deres rettigheter, menneskeverd og for at alle mennesker uansett bakgrunn kan leve et normalisert liv i vårt land.

Hva vi jobber med:
Målsettingen er å hjelpe utsatte enkeltpersoner i samfunnet vårt, og som har vært utsatt for:
- Feilplassering i skolehjem, barnehjem og fosterhjem, manglende inngripen, seksuelle overgrep, mangelfull skolegang og mobbing.

Vi kan hjelpe enkeltindivider med å innhente dokumenter og skrive søknad om rettferdsvederlag / oppreisning fra stat og kommune. Arrangere møter mellom bruker og oss dersom det er nødvendig. Vi bistår også med bistand til å søke voldsoffererstatning.

Våren 2020 startet vi prosjektet «Hjelp med NAV». "Hjelp med NAV" er en gratis NAV- og kriserådgivningstjeneste for deg som trenger litt ekstra bistand knyttet til NAV og/eller privatøkonomisk rådgivning. Ta kontakt på post@hjelpmednav.no eller ring 03142 for å komme i kontakt med en av våre hyggelige og kompetente førstelinjerådgivere. Mer informasjon på www.hjelpmednav.no