Årsmelding for 2021

Stiftelsen Rettferd logo.

2021 var et aktivt år for Stiftelsen Rettferd. Her kan du lese årsmeldingen vår i sin helhet:

Årsmelding for Stiftelsen Rettferd 2021:

Styrets sammensetning i 2021:

Styreleder: Knut Lunde, Oslo
Nestleder: Gro Hillestad Thune, Oslo
Styremedlemmer:
Bjørn Bratbakken, Brumunddal
Hanne Mæland, Tanumshede
Asmund Kristoffersen, Tingvoll
Katrine Olsen Gillerdalen, Aurskog
Kirsti Birkeland, Drøbak
Mona Anita Espedal, Strand. 
Lars Birger Salvesen, Eidsvoll. 
Varamedlemmer:
Anne Elisabet Bye Nielsen, Bøverbru (til og med 04.09.2021)
Morten Solberg, Kristiansand
Kari Kjønaas Kjos (fra og med 04.09.2021)

Arbeidsutvalg:
Arbeidsutvalget hatt følgende sammensetning:
Knut Lunde, styreleder
Gro Hillestad Thune, nestleder
Tor Bernhard Slaathaug, generalsekretær
Aud Solvår Maliberg, kontor-/økonomisjef

Styremøter:
Det har i 2021 vært avholdt 7 styremøter, hvorav samtlige digitalt.
Styret har behandlet 45 saker hvorav kan nevnes:
•    Budsjett 2022.
•    Regnskap og årsmelding 2020.
•    Perioderegnskaper.
•    Statistikker.
•    Det har i hvert styremøte blitt gitt orienteringer av styreleder, nestleder, generalsekretær, leder for administrasjonen og styremedlemmer fra møter der stiftelsen er representert.

Møter i arbeidsutvalget:
Arbeidsutvalget har fungert som saksforberedende organ for styret.
Arbeidsutvalgsmøtene i forkant av styremøtene har vært avholdt per telefon.

Bemanningen på stiftelsens kontor pr. 31.12.2021 består av følgende:
 
•    Generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug, 100 % stilling.
•    Kontor-/økonomisjef/saksbehandler Aud Solvår Maliberg, 100% stilling.
•    Saksbehandler Anne Bjerke, 100 % stilling.
•    Kontorsekretær/saksbehandler Zane Ruseniece, 100% stilling.

Stiftelsen har i tillegg følgende ansatt i prosjektene «Hjelp med NAV» og Hjelp med gjeld»:

•    Prosjektleder Lars Birger Salvesen 100% (til og med 01.05.2021)
•    Rådgiver Anders Realf Jensen 100%
•    Rådgiver Helge Mortensen 50% (til og med 31.12.2021)
•    Spesialrådgiver Gabriela Nielsen (2 timer per dag) (til og med 31.12.2021)
•    Kommunikasjonsansvarlig Ingunn Meringdal (til og med 31.12.2021)
•    Jurist Henrik Slaathaug 100% (til og med 31.12.2021)
•    Rådgiver Hanne Cecilie Funder Paulsen 30% (til og med 31.12.2021)

Arbeidsmiljøet:
Det var totalt 9 sykefraværsdager i 2021 – 0,72 %.
Av disse var 0 dager (0 %) med sykemelding og 9 dager (0,72 %) med egenmelding
Det fysiske arbeidsmiljøet ved kontoret er godt.


I 2021 har Stiftelsen Rettferd jobbet blant annet med følgende saker:

•    Skrevet og sendt inn 113 søknader til stat og kommuner. 77 søknader er innvilget med til sammen kr. 11 270 000. 67 søknader er avslått. Det kom inn 206 nye saker i 2021.  

•    Stiftelsens hovedfokus i 2021 har vært og vil fremdeles være: Løpende arbeid med søknader om rettferdsvederlag fra stat og kommune. Dette er, har vært og skal være stiftelsens hovedoppgave også fremover. I 2021 mottok stiftelsen 206 nye oppreisningssaker. Det er det høyeste antallet nye saker siden stiftelsen begynte å føre reell statistikk over nye saker i 2007. 206 saker som representerer Norges dårlige samvittighet. 206 enkeltskjebner som har opplevd en barndom hvor mobbing, manglende/tapt opplæring/utdannelse, seksuelle overgrep og vold har vært vesentlige elementer. 206 mennesker som har opplevd at det offentlige Norge har sviktet dem. Stiftelsen Rettferd bistår nesten halvparten av alle de som søker oppreisning gjennom Stortingets egen oppreisningsordning - det vil si Rettferdsvederlagsordningen. I 2020 fikk Statens Sivilrettsforvaltning inn totalt 370 rettferdsvederlagssaker. Stiftelsen Rettferd bisto i 168 av disse. Det gjør stiftelsen til den viktigste premissleverandøren på brukernivå knyttet til rettferdsvederlagsordningen. 

•    Vi har i 2021 opprettholdt den gode dialogen med Statens Sivilrettsforvaltning om rettferdsvederlagssøknadene. Statens Sivilrettsforvaltning omtaler Stiftelsen Rettferd som den viktigste premissleverandøren på brukernivå knyttet til rettferdsvederlagsordningen Det har de siste årene vært en jevn nedgang i antall rettferdsvederlagssøknader, noe vi mener skyldes at ordningen er for dårlig kommunisert fra det offentlige sin side. Dette var Stortingets flertall enige i, og i november 2020 fattet Stortinget et anmodningsvedtak der de ba regjeringen sørge for at Stortingets rettferdsvederlagsordning blir bedre kjent, og bedre informert om, som erstatningsordning. Flertallet bestod av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. I 2021 hadde stiftelsen dialog med Statens Sivilrettsforvaltning særlig om hvordan gjøre rettferdsvederlagsordningen mer kjent i henhold til Stortingets anmodningsvedtak.


•    Stiftelsen Rettferd ble tildelt 3 000 000 kroner i driftstøtte fra staten for 2021. Videre mottok stiftelsen 1 000 000 kroner til «Hjelp med NAV» over statsbudsjettet for 2021, samt 3 150 000 kr til «Hjelp med NAV» og «Hjelp med gjeld» til å etablere et kriserådgivningsprosjekt sammen med SMB Norge (Stiftelsen mottok 1 575 000 kr av disse midlene. I tillegg venter stiftelsen på 175 000 kr når rapporten for prosjektet godkjennes). Stiftelsen hadde, frem til og med 2020, samme driftsstøtte fra det offentlige siden 2010, noe som har begrenset stiftelsens utviklingsmuligheter. I 2021 opplevde stiftelsen et kutt i driftsstøtten på 400 000 kroner i forhold til foregående år. Årsaken til kutt i driftsstøtten skyldes endring/ny forskrift for driftsstøtteordningen «Tilskudd til brukerstyrte organisasjoner som arbeider mot fattigdom». Dette har medførte visse utfordringer i 2021, og vil få alvorlige følger for stiftelsens videre drift dersom denne negative utviklingen fortsetter. Stiftelsen må derfor ha stort fokus på egen økonomi i 2022, og aktivt jobbe for å forbedre denne. Økonomien i 2021 ble hovedsakelig reddet av private gaver, samt offentlige bidrag til aktiviteter som «Hjelp med NAV» og «Hjelp med gjeld». 

•    Stiftelsen Rettferd har, som en av svært få (eneste?) organisasjon/stiftelse i Norge, etablert et ukentlig streamingprosjekt på plattformen Twitch. Dette for å nå nye brukere, og kunne ha direktedialog med etablerte brukere av stiftelsens tjenester. Vi mener dette er et viktig kommunikasjons og brukertiltak for å nå de som, for å sitere tidligere statsminister Erna Solberg sa, «som sitter på gutterommet, driver med gaming og kommer inn i ekstreme miljøer». Stiftelsen vet av erfaring at mange av disse er våre potensielle brukere. I prosjektet har vi med oss erfarne Twitch-brukere som TigersDen (Tor-Henrik Rydningen, ca. 5000 følgere), youtuberen VoicesFromTheDark (Carl William Holm, 50 000 følgere på YouTube, 4900 på Twitch), og youtuberen Kattekryp (Christoffer Mathiesen, 107 000 følgere). Komiker André Ulveseter skal også bidra i stiftelsens Twitch-stream fremover. Han er bl.a. administrator for Facebooksiden «Bilder i kampen mot særskrivingsfeil» med 184 000 følgere.

•    Stiftelsen arrangerte og var i januar vert for et webseminar med Hans Christan Holte hvor temaet var «Dagens og fremtidens NAV» Flere andre organisasjoner/stiftelser deltok på seminaret.

•    For å forbedre stiftelsens nasjonale nettverk, og således kunne tilby våre og andres organisasjoners/stiftelsers brukere et bedre faglig tilbud, har vi i løpet av 2021 inngått samarbeidsavtaler med Krisesentersekretariatet, Fattighuset, JURK, Rettshjelpssentralen og Jussbuss. 

•    Stiftelsen har og hatt møte med Hjelpekilden med tanke på mulig samarbeid om å bedre kommunikasjon til enkeltpersoner som bryter ut fra lukkede religiøse miljøer. I fellesskap søkte vi om midler fra Stiftelsen Dam til et felles prosjekt, men søknaden ble ikke innvilget.

•    Stiftelsen har i løpet av 2021 vært i dialog med kreditorsiden for å styrke brukermedvirkning på tjenestenivå innen gjeldsfeltet i Norge. Vi har blant annet møtt Lånekassen, Virke Inkasso, Finans Norge, HELP, Lendo og Lindorff m.flr

•    I løpet av sommeren og stortingsvalgkampen hadde stiftelsen samtlige* politiske partier på besøk på vårt hovedkontor på Dokka. I tillegg hadde vi blant annet daværende leder av Stortingets arbeids- og velferdskomite, Erlend Wiborg (FrP), på besøk på vårt «distriktskontor» i Oslo. *(Rødt besvarte ikke vår invitasjon). (Vi har også hatt andre møter med div stortingsrepresentanter, statssekretærer, politiske rådgiver etc. som vi ikke omtaler spesielt)

•    Som følge av covid19-pandemien, opprettet stiftelsen i 2020 prosjektet «Hjelp med NAV». Prosjektet fortsatte i 2021, og bistod fra mai 2020 til og med 31.desember 2021 rundt 1600 enkeltpersoner. Ansatte i prosjektet i 2021 var Ingunn Meringdal, Helge Mortensen, Gabriela Nielsen, Henrik Slaathaug og Hanne Cecilie Funder Paulsen. I tillegg var Lars Findahl innleid som ekstern økonomisk rådgiver. Dessverre var stiftelsen nødt til å si opp disse fra og med 31.12.2021 grunnet manglende finansiering. Vi beklager sterkt den manglende politiske viljen til å videreføre finansieringen av prosjektet, da mange enkeltpersoner i Norge vil miste sitt gratis rådgivningstilbud knyttet til basale velferdsrettigheter.

•    I august etablerte Stiftelsen Rettferd et rådgivningsprosjekt i samarbeid med SMB Norge. Prosjektet fikk prosjektfinansiering som følge av budsjettenigheten mellom daværende regjering og FrP. Stiftelsen bistod enkeltpersoner bak covid19-utsatte små- og mellomstore bedrifter med rådgivning knyttet til NAV og økonomi, SMB Norge bistod med bedriftsrådgivning.

•    I januar opprettet stiftelsen «Hjelp med gjeld» som følge av erfaringer gjort med «Hjelp med NAV». Prosjektet ble finansiert med støtte fra Bank Norwegian. 

•    Stiftelsen møtte i november Arkivverket vedrørende mennesker som opplever manglende/mangelfull dokumentasjon i offentlig sektor i forbindelse med saken/historikken sin. Det kan være manglende dokumenter i hjemkommunens arkiver, hos NAV, skole, andre institusjoner.

•    Covid-19 pandemien preget dessverre også 2021 vesentlig. Dette gikk for stiftelsen Rettferd sin del vesentlig utover fysiske samlinger og arrangementer. Stiftelsen håper 2022 vil bli et bedre år særlig med tanke på muligheten for å møtes fysisk.

•    Stiftelsen Rettferd deltok med muntlig og skriftlig innspill til Ytringsfrihetskommisjonens innspillsmøte «Bred deltakelse i det offentlige ordskiftet». Her problematiserte vi særlig at et individs personlige historie er mer «salgbar» enn selve problemstillingen som har ført til vedkommende sin uheldige livssituasjon.

•    Vi deltok på Arendalsuka med et fellesarrangement med SMB Norge.

•    Stiftelsen var invitert og deltok digitalt til Nordiske Ministerrådets rundebordsamtale om involvering av sivilsamfunnets involvering i det nordiske samarbeidet. 
•    Som et ledd i å profesjonalisere stiftelsens arbeid med inntektsgivende arbeid, ble Stiftelsen Rettferd godkjent av Innsamlingskontrollen i juni. Innsamlingskontrollen (IK) er en ideell stiftelse som gir trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt. Stiftelsen Rettferd er godt fornøyd med nå å være en godkjent aktør av Innsamlingskontrollen, da det gir både private og offentlige bidragsytere en større trygghet at stiftelsens midler vil bli brukt rett i forhold til stiftelsens formål og dermed til best nytte for de som har behov for Stiftelsen Rettferd sine tjenester.

•    Stiftelsen gjennomførte landsmøte lørdag 4.september 2021. Her takket stiftelsen blant annet av Anne Elisabet Bye Nielsen for lang og tro tjeneste som styremedlem og varamedlem. Vi ønsket velkommen til Kari Kjønaas Kjos som nytt varamedlem. 

•    Mottaker av Rettferdighetsprisen for 2021 gikk til Elisabeth Thoresen. Elisabeth Thoresen ble tildelt prisen for å ha satt tydelig fokus på, og gitt ansikt til, de urettferdigheter som særlig er knyttet til innstramningen av AAP-ordningen. Stiftelsen Rettferd mener at Elisabeth Thoresen, i sitt engasjement som leder av AAP-aksjonen, har bidratt til å gi større oppmerksomhet i storsamfunnet på og for noen av samfunnets mest utsatte. Ettersom stiftelsens landsmøte ble arrangert digitalt som følge av covid19-pandemien, ble Rettferdighetsprisen overrakt noen dager i forveien av styreleder og generalsekretæren. Ifølge statuttene til Rettferdighetsprisen, så skal Rettferdighetsprisen kun kunne tildeles enkeltpersoner og/eller organisasjoner som har bidratt i særdeles positiv grad til fokus på rettferdighet i samfunnet.

•    Stiftelsen har bidratt med innspill til det offentlige om hvordan barnevernet i Norge bør forbedret, ved blant annet deltakelse i innspillsmøte med Barnevernsutvalget. I dette møte var stiftelsen representert med nestleder Gro Hillestad Thune og generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug.


Ytre miljø:
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet.

Kjønnsfordeling i styre og administrasjon
Det er innvalgt 4 menn og 5 kvinner i styret som har 9 medlemmer. Det er innvalgt 2 varamedlemmer, en kvinne og en mann.
I administrasjonen arbeider 3 kvinner og 2 menn. (per 31.12.2021)


Fra starten og fram til 31.12.2021 har stiftelsens brukere fått utbetalt 434.088.750,-