Åpent brev til Stortinget og regjeringen fra Juristforbundet og Stiftelsen Rettferd

Åpent brev

Åpent brev

Juristforbundet og Stiftelsen Rettferd har i fellesskap sendt et åpent brev til Stortinget og Regjeringen .

Vi mener tiden nå er inne for en helhetlig gjennomgang av offentlige oppreisningsordninger.

Les brevet her:

Tiden er inne for en helhetlig gjennomgang av offentlige oppreisningsordninger. 

Juristforbundet og Stiftelsen Rettferd ber dette i åpne brevet Stortinget og regjeringen foreta og vedta en helhetlig gjennomgang av offentlige oppreisningsordninger. Dette for å sikre at dagens oppreisningsordninger treffer riktig, er rettferdige, og følger dagens tidsånd.

Etter Juristforbundet og Stiftelsen Rettferd sin oppfatning er det nå flere forhold som gjør en helhetlig gjennomgang av offentlige oppreisningsordninger nødvendig, men også riktig ovenfor de personer oppreisningsordningene er ment å treffe.

Det ene er at det offentlige ikke kan påberope seg de vanlige hensyn bak/interesse for at noe skal kunne foreldres, og det andre er at det bør være et lovkrav om det offentlige kan dokumentere forsvarlig saksbehandling for å påberope seg at et krav mot de er foreldet. Ettersom Stavanger kommune nå har varslet at de vil se bort fra foreldelsesfristen i erstatningssaker som skyldes manglende eller feil inngripen fra barnevernet, aktualiseres dette i en vesentlig grad. Forskjellene for enkeltpersoner med samme type eller lik oppreisnings- eller erstatningssak blir nå svært stor basert på hvilken oppvekstkommune vedkommende kommer fra. Hvis en person med bakgrunn fra Sandnes ønsker å fremme en oppreisnings- eller erstatningskrav til sin oppvekstkommune, så vil foreldelsesfrist gjelde. Dersom vedkommende har Stavanger som oppvekstkommune, så vil foreldelsesfristen ikke gjelde. Man kan her stille spørsmål om likhet for loven, og om dette vil medføre uforholdsmessig forskjellsbehandling

Videre er det viktig å påpeke at dersom Stavanger heretter velger å se bort i fra foreldelsesfristen, så utelukkes personer med Stavanger som oppvekstkommune fra rettferdsvederlagsordningen. Dette fordi oppreisnings- eller erstatningssaker som blir behandlet i kommunene, ikke blir behandlet på nytt av Statens Sivilrettsforvaltning.

Juristforbundet og Stiftelsen Rettferd mener også den manglende kjennskapen til rettferdsvederlagsordningen i befolkningen også er en viktig grunn til en slik gjennomgang. I november 2020 anmoder Stortinget følgende: «Stortinget ber regjeringen sørge for at Stortingets rettferdsvederlagsordning blir bedre kjent, og bedre informert om, som erstatningsordning.»

I etterkant av dette tar Stiftelsen Rettferd opp en spørreundersøkelse høsten 2023 som viser at kun 6% av 1000 respondenter kjenner til rettferdsvederlagsordningen. Juristforbundet og Stiftelsen Rettferd mener det er grunn til å frykte at det er svært mange mennesker som potensielt kvalifiserer for denne ordningen som går glipp av den som følge av at de ikke kjenner til den.

I tillegg til overnevnte mener Juristforbundet og Stiftelsen Rettferd en helhetlig gjennomgang av offentlige oppreisningsordninger bør ha fokus på å redusere saksbehandlingstid, vurdere dagens beløpsnivå på oppreisningene, samt om oppreisningsordningene er dekkende i lys av dagens samfunn. I sum tilsier dette nødvendigheten av en helhetlig gjennomgang av offentlige oppreisningsordninger.

Med vennlig hilsen

Juristforbundet og Stiftelsen Rettferd